Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

9 i 10 kwietnia 2020 roku pojawiły się nowe rozporządzenia MEN.

Rozporządzenie z 9 mówiące m.in. o tym, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

rozporządzene z 9 kwietnia 

Rozporządzenie z 10 kwietnia 2020 mówiące m.in. o zmianie przepisów dotyczące harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

rozporządzenie z 10 kwtenia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne - 20-03.2020
MEN Zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
25 marca br. MEN znowelizował rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493). Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość.
Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.